ขอเชิญส่งทีมกีฬาฟุตบอลร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตรัง (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020)

27 ธ.ค. 2562      1794 views

แชร์ทั้งหมด 9 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

เรื่อง การรับสมัครทีมกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  ครั้งที่ 16

ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตรัง

..............................................................................................................................................................................

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ขอเชิญทุกภาคส่วนส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 16 (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020)  ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การแบ่งรุ่นอายุ (นับอายุตามปี พ.ศ.2563)

                   1.1 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย (เกิด พ.ศ.2551)   1.4 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย (เกิดพ.ศ.2545)

                   1.2 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย (เกิด พ.ศ.2549)   1.5 รุ่นประชาชนชาย (อายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป)

                   1.3 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย (เกิด พ.ศ.2547   1.6 รุ่นประชาชนหญิง (อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป)

2.การรับสมัคร

                   2.1 รับสมัคร รุ่นอายุ 12 , 14 , 16 , 18 ปี และรุ่นประชาชนหญิง ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 (เฉพาะใบสมัครแบบที่ 1)

                   2.2.รุ่นประชาชนชายติดต่อสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ เพื่อคัดตัวแทนอำเภอก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด

                   2.3 ทุกทีมที่มีความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันให้ส่งใบสมัครแบบที่ 1 ด้วยตนเอง ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง หรือที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ ในวัน เวลา ราชการ

3.กำหนดส่งเอกสารหลักฐานนักกีฬา

                   ผู้จัดการทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งเอกสารหลักฐานนักกีฬา ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กรณีไม่ยื่นใบสมัครแบบที่ 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

4.การประชุมผู้จัดการทีมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

                   ผู้จัดการทีม หรือตัวแทนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง (ยกเว้นรุ่นประชาชนชาย)

5.กำหนดการแข่งขัน

                   5.1 แข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอ (รุ่นประชาชนชาย) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

                   5.2 แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดทุกรุ่น เดือนมีนาคม – เมษายน 2563

6.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

                   ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน หรืออื่นๆ (ในแต่ละรุ่นอายุหน่วยงานต่างๆส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม) โดยนักกีฬา คนหนึ่ง มีสิทธิ์แข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว และรุ่นอายุเดียว

7.สิทธิ์นักกีฬาที่จะได้รับ

                   ทีมที่ชนะทุกรุ่นอายุ จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต ต่อไป

8.เงินรางวัลสำหรับรอบคัดเลือกระดับจังหวัด

          8.1 รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 14 ปี ประเภทประชาชนหญิง จะได้รับรางวัล

          ชนะเลิศ                              เงินบำรุงทีม 7,000  บาท          พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1              เงินบำรุงทีม 4,000  บาท          พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2              เงินบำรุงทีม 2,000  บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3              เงินบำรุงทีม 1,000  บาท

8.2 รุ่นอายุ 16 ปี รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทประชาชนชาย  จะได้รับรางวัล

ชนะเลิศ                                เงินบำรุงทีม 8,000  บาท          พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1              เงินบำรุงทีม 5,000  บาท          พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2              เงินบำรุงทีม 3,000  บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3              เงินบำรุงทีม 2,000  บาท

8.3 เงินสนับสนุนทีมตัวแทนจังหวัดแต่ละรุ่น 20,000 บาท (รับจากจังหวัดเจ้าภาพเขต)

9.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

9.1 นางบุญญกานต์  สุรัตน์  จพล.ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 087 476 3700

9.2 นายวรวุฒิ  พรายพรรณ       จพล.ประจำอำเภอเมืองตรัง        โทร.086 355 4059

9.3. นายเอกพงษ์  แซ่แต้           จพล.ประจำอำเภอย่านตาขาว      โทร.084 747 9181

9.4 สิบเอกหญิง ปฏิมา ดำหมาน  จพล.ประจำอำเภอนาโยง                    โทร.081 086 4897

9.5 นายสมยศ  ปาละมาณ        จพล.ประจำอำเภอปะเหลียน       โทร.089 735 1422

9.6 นายสุชาติ  ยอหัน              จพล.ประจำอำเภอกันตัง            โทร.061 752 0147

9.7 นายเจริญ นวลบุญ             จพล.ประจำอำเภอวังวิเศษ          โทร.086 964 8297

9.8 นายกรวุฒิ  สีหมาน            จพล.ประจำอำเภอห้วยยอด        โทร.085 476 8044

9.9 นายพรศักดิ์  หลงละเลิง       จพล.ประจำอำเภอรัษฎา           โทร.088 594 5428

9.10 นายประพจน์  น้ำผุด        จพล.ประจำอำเภอหาดสำราญ     โทร.066 065 3465

9.11 นายเสรี  ขันท์ทอง           จพล.ประจอำเภอสิเกา               โทร.064 780 7241

9.12 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง                       โทร.075 570 541 ต่อ 14

 

 

                                                        

 เอกสารดาวน์โหลด

PM2020 ดาวน์โหลด